پمپ های روغنی روتاری

پمپ وکیوم 11 متر مکعب GEV

پمپ وکیوم 11 متر مکعب gev

پمپ وکیوم 21 متر مکعب GEV

پمپ وکیوم ۲۱ متر مکعب GEV

پمپ وکیوم 45 متر مکعب GEV

پمپ وکیوم 45و65 GEV

پمپ وکیوم 65 متر مکعب GEV

پمپ وکیوم 45و65 GEV

پمپ وکیوم 100 متر مکعب GEV

پمپ وکیوم ۱۰۰ متر مکعبGEV

پمپ وکیوم 160 متر مکعب GEV

پمپ وکیوم ۱۶۰ متر مکعب GEV

پمپ وکیوم 210 متر مکعب GEV

پمپ وکیوم ۲۱۰ متر مکعب GEV

پمپ وکیوم 300 متر مکعب GEV

پمپ وکیوم 300 متر مکعب GEV
 

پمپ وکیوم 308متر مکعب GEV

پمپ وکیوم ۳۰۸ GEV

پمپ وکیوم خشک

پمپ وکیوم خشک GS3

پمپ وکیوم خشک GS3

پمپ وکیوم خشک GS6

پمپ وکیوم خشک GS6

پمپ وکیوم خشک GS10

پمپ وکیوم خشک GS10

پمپ وکیوم خشک GS16

پمپ وکیوم خشک GS16

پمپ وکیوم خشک GS25

پمپ وکیوم GS25خشک

پمپ وکیوم خشک GS40

پمپ وکیوم خشک GS40

پمپ وکیوم خشک GS100

پمپ وکیوم خشک GS100

پمپ وکیوم خشک GPR 150

پمپ وکیوم خشک GPR 150

پمپ ساید چنل بلوئر

 

پمپ ساید چنل بلوئر GKL

پمپ ساید چنل بلوئر GSL

پمپ ساید چنل بلوئر GSL

پمپ ساید چنل بلوئر GSL
 

پمپ ساید چنل بلوئر GSL

 

پکیج صنعتی پمپ وکیوم GP

پکیج صنعتی پمپ وکیوم GP

پکیج صنعتی پمپ وکیوم GP+GP

پکیج صنعتی پمپ وکیوم GP+GP
 

پکیج بیمارستانی GSL

پکیج بیمارستانی GSE 93 EEC

پکیج بیمارستانی GSE 93 EEC

پکیج بیمارستانی GSE 42 EEC

پکیج بیمارستانی GSE 42 EEC

پکیج بیمارستانی GPx3 93 EEC

پکیج بیمارستانی GPx3 42 EEC

پکیج بیمارستانی GPx3 42 EEC

پکیج بیمارستانی GPx3 42 EEC
 

پکیج بیمارستانی GPx3

پکیج بیمارستانی GPx3

پکیج بیمارستانی Kit 3a

پکیج بیمارستانی Kit 3a pompa
 

فیلتر آنتی باکتریال

 

فیلتر آنتی باکتریال

فیلتر آنتی باکتریال

فیلتر آنتی باکتریال

فیلتر آنتی باکتریال
 

پمپ وکیوم اسکرو GSL


پمپ وکیوم روتز(Roots) GSL


ترکیب پمپ های وکیوم

ترکیب پمپ های وکیوم (scrow-roots-oil)
ترکیب پمپ های وکیوم (scrow-roots-oil)
ترکیب پمپ های وکیوم (scrow-roots-oil)
۵

پمپ وکیوم ضد انفجار