نماد سایت پمپ وکیوم ایران جِو GEV

دپرسورها

دپرسورها
ویژگی های فنی:
بی صدا (63-65dbA)؛
فرکانس 50 هرتز؛
جابجایی 45-75 متر مکعب در ساعت.
دمای پایین روغن (حداکث برر 80-85 درجه سانتیگراد) بنابراین از کربن شدن و دود تخلیه جلوگیری می کند.
جابجایی بوش ها، اجتناب از اکسیداسیون آنها.
تیغه های مقاوم در برابر آب؛
واشر اورینگ ویتون؛
استاندارد شیر غیر برگشتی که مستقیماً به مکش متصل می شود.

پمپ پره ای دوار با مخزن مناسب

خروج از نسخه موبایل